Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi Yönergesi

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEME VE

CİNSEL TACİZİ ÖNLEME BİRİMİ YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE-1: Bu Yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi” uyarınca oluşturulan “Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi”nin yapısını, görev ve sorumluluklarını ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE-2: Bu Yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi” uyarınca oluşturulan “Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi”nin yapısını, görev ve sorumluluklarını ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE-3: Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve İş Kanunu’nun ilgili hükümleri ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi) ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı tüm uluslararası antlaşmalara dayanmaktadır.

Ayrıca, bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi ve YÖK Genel Kurulu’nun 28 Mayıs 2015 tarihli Yüksek Öğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ne dayanmaktadır.  

Tanımlar

MADDE-4: Bu Yönergede geçen;

 • Cinsel Taciz: “Kişiyle vücut teması bulunmadan yapılan ve rızaya dayalı olmayan, cinsel içerikli söz, tavır ve diğer davranış biçimleri”’ olarak tanımlanmaktadır. Olayın gerçekleştiği ortama ve bağlama göre, ısrarla tekrarlanan eylemler ya da bir tek bir eylem cinsel taciz olarak değerlendirilebilir. Süreklilik ön koşul değildir. Her cinsel yönelim ve yaştaki insan cinsel tacize uğrayabilir. Cinsel taciz farklı biçimlerde gerçekleşebilir. Tamamen kapsayıcı olmamakla birlikte, bazı cinsel taciz biçimleri, cinsel içerikli tehditler, kişilerin cinsiyetine yönelik taciz, düşmanca ortam tacizi ve istenmeyen cinsel ilgi ve yakınlık şeklinde görülebilir. Yerleşkelerde sık rastlanan üç cinsel taciz biçimi; misilleme, takip etme ve ödüllendirme vaadidir.
 • ; Kişinin cinsel veya duygusal amaçlı girişim ve teklifleri reddetmesi ya da tacize uğradığını düşünerek şikayet etme yoluna gitmek istemesi/gitmesi nedeniyle, açıkça veya örtülü olarak iş veya eğitim yaşamının intikam amacıyla zorlaştırılmasıdır.
 • Israrlı Takip; bir kişinin rızası dışında peşine takılma, evinin, okulunun, işyerinin önünde bekleme, yolda uzaktan ya da yakından izleme, kişisel bilgilerini, gündelik hayatını öğrenmek üzerine soruşturma yapma ve bu bilgileri taciz etme amaçlı kullanma eylemidir. 
 • Ödüllendirme Vaadi; kişinin hak etmeksizin, cinsel veya duygusal amaçlı bir davranış veya teklifi kabul sonucu ödül, terfi, not veya benzeri kazançlarla ödüllendirilmesi vaadidir.
 • Cinsel Saldırı: “‘Rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi”’ şeklinde tanımlanmaktadır. Cinsel saldırı, kişinin fiziksel ve/veya psikolojik güç kullanımı, tehdit, korku, baskı altına alma, gözdağı verme, hile ve kandırma gibi zorlamalarla, cinsel içerik taşıyan fiziksel bir davranışa maruz kalması yoluyla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi olarak kabul edilmektedir.
 • Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar; 18 yaşından küçüklere karşı gerçekleştirilen cinsel saldırı ve cinsel taciz eylemleri olarak değerlendirilmektedir. Suçun, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi hâlinde, ceza ağırlaştırılmaktadır. Fiilin cebir ya da tehditle işlenmesi de cezayı ağırlaştırmaktadır.
 • Rıza Kavramı; Hak ihlalleri, psikolojik taciz ve cinsel taciz ve cinsel saldırı tanımlamasında önemlidir. Unvan ve/veya mevki kullanılarak fiziksel ve/veya psikolojik güç kullanımı, tehdit, korku, baskı altına alma, gözdağı verme, hile ve kandırma ile alınan sesli ya da sessiz onay, rıza olarak kabul edilemez. Sessiz kalmak rıza göstermek değildir. Rızanın sürekliliği esastır, rıza her zaman geri alınabilir.
 • Acil Durum; İvedilikle işlem yapılmadığı ve önlem alınmadığı takdirde, başvuranın can güvenliğinin veya hak ve özgürlüklerinin tehdit altında olduğu; cinsel taciz veya saldırıya ilişkin delillerin kaybolması ihtimallerinin ortaya çıktığı durum şeklinde tanımlanmaktadır.
 • ; Bir kişiye, toplumsal cinsiyet temelli keyfi ya da haksız bir davranışta bulunulması ve bu suretle, bu kişinin mağdur edilmesi olarak ifade edilmektedir. Daha özel olarak, toplumsal cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimi nedeniyle, bir kişi ya da gruba, aynı ya da benzer konumda olduğu diğer kişilere göre keyfi olarak eşit davranmamak ya da onları mağdur etmek anlamına gelmektedir.

MADDE-5: Birimin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı bir üniversite ortamı için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, temsilde eşitliği desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet, cinsel taciz ve saldırı konularında duyarlılığı artırmak ve bu vakalarla ilgili başvuruları ve şikayetleri değerlendirmek birimin görev ve sorumlulukları içindedir.

MADDE-6: (1) Birim bünyesinde, Koordinatör, Yürütme Kurulu ve gereğine göre oluşturulan İnceleme Komisyonları görev yapar.

(2) Birim Koordinatörü: Asil üyelerden birisi Rektör tarafından üç yıl için Birim Koordinatörü olarak atanır. Süresi dolan Koordinatör tekrar atanabilir. Süresi dolmadan ayrılan Koordinatörün yerine aynı şekil ve süre ile Koordinatör atanır. Koordinatörün görevleri aşağıdadır:

 • Kurulun görevlerini yerine getirmesi ve düzenli işleyişi için gerekli koordinasyon ve liderliği sağlar.
 • Birim Kurulu’nun gündemini hazırlar ve Kurul üyelerini toplantıya çağırır.
 • Birim Kurulu’nun resmi belge, kayıt ve raporlarının hazırlanmasını sağlar.
 • Kendisine ulaşan başvurularla ilgili başvuranı ve Kurulu bilgilendirir; gerekli hallerde Kurulu toplantıya çağırır.
 • Başvuruların yıllık raporunu Kurul üyelerinin desteğiyle hazırlar ve Rektörlüğe sunar.
 • Sözlü veya yazılı yapılan tüm başvuruları kayıt altına alır. Hakkında değerlendirme yapılan, karar alınan ve görüş verilen konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalışılması ve ilgili tüm bilgi ve belgelerin saklı tutulmasını sağlar.
 • Yurt içinde ve yurt dışında, Birimin faaliyet alanlarına giren konularda, gerçekleştirilen toplantı, konferans, panel ve benzeri etkinliklerde Birimi temsil eder.

(3) Yürütme Kurulu Asil Üyeleri: Yürütme Kurulunda Rektör tarafından atanan dokuz asil üye görev yapar. Kurul üyeleri; biri Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden olmak üzere üniversitemiz sosyal alanlarından üç, biri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından olmak üzere sağlık alanlarından üç ve fen-mühendislik alanlarından üç öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz asil üyeden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir. Bir takvim yılı içinde, mazeretini yazılı olarak bildirmeden üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine aynı nitelikte yeni üye atanır. Yürütme Kurulunun görevi; Birim Koordinatörünün daveti üzerine başvuru ve şikayetleri değerlendirmek amacıyla inceleme komisyonunu oluşturmak ve İnceleme Komisyonu kararlarını Rektörlük Makamına sunmaktır.

(4) Kurul, Koordinatörün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(5) Yürütme Kurulu Geçici Üyeleri: Cinsel taciz ve saldırı taraflarından birinin öğrenci olması durumunda, Kurulca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan iki öğrenci de geçici üye olarak Kurulun konu ile ilgili toplantılarına katılır. Taraflardan birinin idari personel olması durumunda ise,

Sekreterlik tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan iki idari personel de geçici üye olarak Kurul’un ilgili toplantılarına katılır.

(6) İnceleme Komisyonu: Kurula yapılan cinsel taciz veya saldırı şikâyetini incelemek üzere, Kurul tarafından üç kişilik “İnceleme Komisyonu” oluşturulur.

(7) Yürütme Kurulu’nun asil ve geçici üyelerinin ve İnceleme Komisyonu üyelerinin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda bilgili ve duyarlı olmalarına dikkat edilir. Üye seçiminde toplumsal cinsiyet dengesi gözetilir.

MADDE-7: (1) Cinsel saldırı veya cinsel tacize maruz kaldığını düşünen Üniversite öğrenci ve mensupları Birime doğrudan bildirim veya şikâyette bulunabilirler. Diğer taraftan, Üniversitenin ilgili mercileri de kendilerine gelen başvuruları aynı gün içerisinde Birime iletirler. İlgili merciler, başvuran kişiyi Birime yönlendirmek zorundadır.

(2) Yasal zorunluluklar dışında, üçüncü kişilerin olayı bildirdiği durumlar da dâhil olmak üzere, şikâyetçinin talebi olmadan destek süreci dışında hiçbir işlem başlatılamaz.

(3) Her başvuru için Birim Yürütme Kurulu’ndaki asil üyelerden biri tarafından kayıt açılır. Kayıt formunda başvuranın kimlik bilgileri yer almaz. Her başvuru için Birim tarafından bir kayıt numarası verilir ve takip eden işlemler bu kayıt numarası kullanılarak gerçekleştirilir. Kayıt formu; başvurunun tarihini, konusunu ve başvuranın taleplerini içerir. Kayıt formuna eklenecek diğer bilgi ve belgeler başvuranın onayına tabidir.

(4) Şikâyet üzerine, Yürütme Kurulu değerlendirmeye aldığı her olay için bir İnceleme Komisyonu kurar. Bu komisyon, şikâyetin geldiği birim dışındaki profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden oluşur. Şikâyetle ilgili inceleme ve değerlendirme sürecini bu Komisyon yürütür.

(5) İnceleme Komisyonu’nun hazırladığı raporu değerlendiren Kurul, konunun disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varırsa, rapora dayalı değerlendirmesini ve ekindeki dosyayı, gereği için, gizli ibaresiyle Rektörlüğe iletir.

(6) Disiplin soruşturmasını Rektör başlatır. Atanacak soruşturmacılar, soruşturma sürecinde Kurul ile görüş alışverişi yaparak Kurulun sunduğu değerlendirme raporunu ve “Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi”nde yer alan hususları dikkate alır.

(7) Şikâyet sahibi ve şikâyet edilen kişi ya da kişiler, şikâyetin Kurul’un gündemine alındığı konusunda en geç beş işgünü içinde, e-posta hesaplarına gönderilecek ileti ve/veya telefon ile bilgilendirilir.

(8) Başvuruya konu olan olayın taraflarından herhangi biri ile Kurul’un bir üyesinin akademik, idari veya özel bir ilişkisi olması durumunda, söz konusu üye ilgili toplantılara ve değerlendirme sürecine dâhil edilmez. İnceleme Komisyonu üyeleri de taraflarla ilişkisi olmayan kişilerden seçilir.

(9) Gerektiğinde Ege Üniversitesi Hukuk Müşavirliği ve diğer akademik ve idari birimlerden uzman desteği alınır.

 

MADDE-8: Bu Yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE-9: Bu Yönerge, Ege Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.